Сон суяги проксимал қисмини синишларида ва сон суяги бошчасини марказий чиқишларини даволаш учун қурилма

Каримов М.Ю.

УЗУН СУЯКЛАР СИНИШЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Салохиддинов Ф.Б.

 

Nashrlar                               read more >>>

Konferensiyalar               read more >>>

Kadrlar tayyorlash           read more >>>


НИР илмий йуналиш доирасида килинган «Йирик бугимлар ва кул бармоқлари жарохатлари ва касалликларини комплекс диагностикаси ва хирургик даволаш», № дав. регистрацияси 011.001.56.

Тадқиқот мақсади:

  • Политравмали қул ва оёқ суяклари синган беморларни миниинвазив стерженли аппарат билан даволаш усуллари;
  • Елканинг проксимал эпиметафизи синишларида суяк, мускул ва пай шикастлари диагнстикаси ва артроскопик даволашни такомиллаштириш;
  • Елканинг проксимал эпиметафизи синган беморлар операциядан кейинги реабилитациясини такомиллаштириш;
  • Ишлаб чиқилган металлофиксатор билан катта болдир суяклари проксимал эпиметафизи синишларини оператив даволаш натижалари анализи;

– Тизза бугими уткир шикастларида миниинвазив артроскопия ёрдамида диагностика ва даволашни такомиллаштириш.

–     Оёқ ва қўл синишларини метаболик синдром билан булган беморларда диагностика ва даволашни ва такомиллаштириш.

–     Тизза қопқоги ностабиллигини диагностикаси ва миниинвазив  даволашн такомиллаштириш

–  Кул бармокларда учрайдиган суяк ва юмшок тукималар усмаларини диагностикаси ва даволашни такомиллаштириш.

–   Уткир кул-бармок очик ва ёпик шикастларида диагностикаси ва антомик-функционал тиклашни такомиллаштириш

–  Кул бармок фалангалар бугим ичи  синишларида миниинвазив даволаш  усулини ишлаб чикиш.

– Кул-бармокларнинг тугма ва ортирилган нуксонларни диагностикаси ва даволашни такомиллаштириш.

– Оёк в акул диафизар синишларида малоинвазив БИОС усулини куллаш.

– Бугим ичи синишларини диагностикаси ва даволашни такомиллаштириш.

– Умуртка погонасининг уткир шикастларида диагностика ва олд ёнбош спондилодезини такомиллаштириш.

– Буйин умуртка погонаси дегенератив касалликларида протезлаш амалиётини такомиллаштириш.

– Арнолда-Киарри мальформациясида жаррохлик амалиётини такомиллаштириш.

– Бел умурткалари дегенератив сподилолистезларида трансартикуляр стабиллаштирувчи операцияларини такомиллаштириш.

– Уч шохли нерв невралгияси микроваскуляр декомпенсация операциясини такомиллаштириш.

– Оёк-кул жарохатларини  операциядан кейинги шиш-огрикли синдромини даволашни ишлаб чикиш.

Бошқа илмий мавзуларда турли босқичларда изланиш ишлари олиб борилмоқда.

2015 йилда кафедра ходимлари томонидан  11 та илмий мақола ва тезислар журнал ва тўпламларда чоп этилди.

Доимий равишда белгиланган график асосида кафедра ходимлари Ўзбекистон травматолог-ортопедлар илмий жамиятида маърузалар билан чикишмоқда.